July 23, 2024

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

15/5 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

โทร 0-7781-1091 โทรสาร 0-7782-3053

e-mail : ranong@doae.go.th

กลุ่ม/ฝ่าย/อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
ฝ่ายบริหารทั่วไป0-7781-1091
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ0-7782-2748
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต0-7781-3367
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร0-7781-2918
กลุ่มอารักขาพืช0-7781-2918
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง0-7781-0211
สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี0-7782-8510
สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์0-7789-7125
สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น0-7789-9056
สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ0-7789-3148