July 23, 2024

ทำเนียบเกษตรจังหวัด

1. นายวินัย สุภาพก.ค. 2512 – ก.ย. 2513
2. นายวิวัฒน์ วรวุฒิปรีชาเวชช์ธ.ค. 2513 – ม.ค. 2515
3. นายครื้น บุญชัยก.พ. 2515 – ก.ย. 2518
4. นายบรรเทิง พร้อมพวกก.ย. 2518 – ก.ย. 2519
5. นายบุญชุบ ร่วมวงศ์ ต.ค. 2519 – พ.ย. 2521
6. นายสง่า ยุบล ธ.ค. 2521 – ต.ค. 2523
7. นายเธียร ไตรธรรม ต.ค. 2523 – พ.ย. 2525
8. นายสุพรรณ บุตรจันทร์ธ.ค. 2525 – พ.ค. 2529
9. นายสุนทร เทียนศรีพ.ค. 2529 – พ.ย. 2529
10. นายสมพงษ์ อักษรแก้วพ.ย. 2529 – ต.ค. 2530
11. นายสุทิน ศรีเผด็จต.ค. 2530 – พ.ย. 2533
12. นายสุนทร เทียนศรีพ.ย. 2533 – ต. ค. 2534
13. นายชีพ ศรีสุวรรณต.ค. 2534 – ต.ค. 2535
14. นายคณิต วรรณบวรต.ค. 2535 – ก.ย. 2536
15. นายอำนวย พัฒนไทยานนท์ก.ย. 2536 – ต.ค. 2537
16. นายวรนาฎ สาราบรรณ์ต.ค. 2537 – ก.ย. 2539
17. นายเจริญ โมราศิลป์ต.ค. 2539 – ม.ค. 2541
18. นายยงยุทธ พรหมสถิตม.ค. 2541 – ก.พ. 2542
19. นายสุทิน ศรีเผด็จก.พ. 2542 – ธ.ค. 2543
20. นายพิเชฐ เกตุเกล้าธ.ค. 2543 – พ.ย. 2544
21. นายสุรศักดิ์ สวรรณวงศ์พ.ย. 2544 – ธ.ค. 2546
22. นายสุเทพ รัตนพันธ์ธ.ค. 2546 – ต.ค. 2547
23. นายชิงชัย เพชรพิรุณพ.ย. 2547 – พ.ค. 2550
24. นายวิรัตน์ สมตนพ.ค. 2550 – ต. ค. 2551
25. นายวรพงษ์ กลางประพันธ์ต.ค. 2551 – ธ.ค. 2553
26. นายวันชัย ทิพย์อักษรธ.ค. 2553 – ม.ค. 2556
27. นายมงคล จอมพันธ์ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556
28. นายเอนก รัตน์รองใต้ธ.ค. 2556 – ก.พ. 2559
29. นายประสงค์ พีรธรากุลก.พ. 2559 – ก.พ. 2560
30. นายวันรบ แฮ่ประโคนเม.ย. 2560 – มิ.ย. 2561
31. นายเศรณี อนิลบลก.ค. 2561 – ม.ค. 2563
32. นายถาวร ศรีสุขม.ค. 2563 – ก.ย. 2564
33. นายอำนวย แออุดมมี.ค. 2565 – ม.ค. 2567
34. นางเพ็ญประภา จันทร์คงก.พ. 2567 – ปัจจุบัน